Covid-19 automat

HROMADNÉ PODUJATIA, VRÁTANE ŠPORTOVÝCH ZÁPASOV, SA NA ZÁKLADE NOVEJ VYHLÁŠKY Č. 2 ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR, KTORÁ PLATÍ OD 12. JANUÁRA 2022, DELIA DO TROCH RÔZNYCH SKUPÍN PODĽA SVOJEJ RIZIKOVOSTI. V ZÁVISLOSTI OD RIZIKOVOSTI SÚ URČENÉ MAXIMÁLNE MOŽNÉ POČTY NÁVŠTEVNÍKOV.

Hádzanárske zápasy Niké Handball extraligy boli zaradené medzi stredne rizikové podujatia. Diváci sa na nich môžu zúčastniť v režime OP a v maximálnom počte 25 percent oficiálnej kapacity priestoru. V podmienkach ŠH Malina to znamená cca. 100 divákov.

Diváci musia mať počas celého zápasu prekryré horné dýchacie cesty respirátorom.

1) Za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len "režim OP") sa na účely tejto vyhlášky považuje:

 1. a) osobakompletneočkovaná,

 2. b) osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia

  Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 (ďalej len "odborné usmernenie MZ SR) a zároveň je schopná sa preukázať
  1. certifikátomovýnimkezočkovaniapodľaodbornéhousmerneniaMZSR,ktorýjevprílohea
  2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade

  RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,

 3. c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

(2) Za osobu v režime OP+ sa na účely tejto vyhlášky považuje:

 1. a) osobakompletneočkovanáazároveňmáposilňovaciu(booster)dávku,

 2. b) osoba kompletne očkovaná a zároveň je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie

  COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od

  odberu v prípade antigénového testu,

 3. c) osobakompletneočkovaná do 18rokov a 2mesiacov veku,

 4. d) osoba kompletne očkovaná a zároveň prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

 5. e) osoba podľa odseku 1 písm .b),

 6. f) osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku a zároveň je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na

  ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48

  hodín od odberu v prípade antigénového testu,

 7. g) osobado6rokovveku.

  (3) Za kompletne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:

 1. a) osobanajmenej14dnípoaplikáciidruhejdávkyočkovacejlátkyprotiochoreniuCOVID-19sdvojdávkovou

  schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo

 2. b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou

  schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo

 3. c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá

  dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-

  19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo

 4. d) osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.

  (4) Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť

preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu; u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom odberovom mieste, vydaného do 15. novembra 2021.

(5) Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len "osoba v režime OTP") sa na účely tejto vyhlášky považuje:

 1. a) osobakompletneočkovaná,

 2. b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako

  72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového

  testu, alebo

 3. c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

  (6) Za osobu v režime základ, sa považuje osoba bez ohľadu na imunitný status podľa odseku 1,2 alebo 5

(ďalej len "režim základ").

(7) Ak táto vyhláška stanovuje povinnosť preukázať sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, je uvedené potvrdenie možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný; v opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.